Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Το Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων, ως αρμόδιο όργανο, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για απόσπαση στα Π.& Π.Σ., σύμφωνα με τα κενά που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (δείτε εδώ στον πίνακα για τη Β/βάθμια εκπαίδευση). Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι πέντε προτιμήσεις σε Π.&Π.Σ. που υπάρχουν κενές θέσεις του κλάδου τους και μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εφ? όσον έχουν διδακτική προϋπηρεσία τέσσερα έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στο ΕΠ.Ε.Σ. του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου της πρώτης προτίμησής τους καθώς και να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τα βιογραφικά τους στοιχεία στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/services/mitroo/ μέχρι την Παρασκευή 16 /6/2017.

Την ίδια αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλουν επίσης αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της σχολικής μονάδας της πρώτης προτίμησής τους (υπόψη του ΕΠ.Ε.Σ.). Τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολικών μονάδων περιέχονται σε επισυναπτόμενο πίνακα (δείτε εδώ). Τα ΕΠ.Ε.Σ. θα αξιολογήσουν τα βιογραφικά τους στοιχεία με βάση την μοριοδότηση των κριτηρίων της σχετικής ΥΑ. Για την διευκόλυνση της επαλήθευσης των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος του εκπαιδευτικού στον έντυπο φάκελο με εκείνα που θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική βάση, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν την ταξινόμηση ανά κριτήριο, όπως αυτή αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση. Τα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολείων θα προχωρήσουν στη σύνταξη αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων εκπαιδευτικών μέχρι την Τετάρτη 21/6/2017.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. θα ανακοινώσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που έχουν καταρτίσει τα ΕΠΕΣ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-ΔΕΠΠΣ: (https://iep.edu.gr/services/mitroo/).

Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΕΠ.Ε.Σ., της πρώτης προτίμησής τους, μέχρι την 23η .6.2017. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/services/mitroo/ .

Τo ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης προτίμησης θα ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για την εξέταση των ενστάσεών τους μέσω της ηλεκτρονικής βάσης στην οποία κατέθεσαν την αίτησή τους και παράλληλα θα ενημερώσει τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την τελική διαμόρφωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης εφόσον υπάρξουν αλλαγές.

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσει τον τελικό αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών έως την 30η Ιουνίου 2017. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις για το διδακτικό έτος 2017-2018 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο που θα επιλεγούν, θα διατεθούν σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά της ειδικότητας τους ή θα τεθούν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ στα οποία ανήκει το σχολείο της τοποθέτησής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (περιλαμβάνεται και ο τρόπος μοριοδότησης) εδώ.

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 εδώ.

Η φόρμα υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμη εδώ.