Ενημέρωση Γονέων - Δικαιολόγηση Απουσιών

Χαρακτηρισμός της φοίτησης - Συνέπειες

Άρθρο 24, Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α?)

όπως αντικαταστάθηκε από το

Άρθρο 2 ΤΟΥ Π.Δ 485/83

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών

 

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων της Μέσης Γενικής και Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπ/σης είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ελλιπής ή ανεπαρκής με βάση το άρθρο 26 του Π.Δ. 294/79, γενικό σύνολο των απουσιών, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Π.Δ 485/1983 (Φ.Ε.Κ 184 Α/21?12?1983) ως εξής :

Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων Δ.Ε. χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ,ελλιπής και ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία :

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το δικαιολογητικό τους λόγο.

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατό δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ 485/1983.

γ) Κατ? εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων Καθηγητών κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο ΓΜΟ της προφορικής βαθμολογίας, όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των τριών τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".

δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του εδαφίου δ του άρθρου 1 του Π.Δ 294/80 : «Δι? αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησης μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφόσον οι μαθητές αυτοί τυγχάνουν πρωταθλητές, οι δε απουσίες των οφείλονται εις την συμμετοχή τους σε Διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».

Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

3. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό δεκατέσσερις (114) και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής .

Κατ? εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δεκατέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των διδασκομένων μαθητών είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του είναι "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους μαθητές αυτούς εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γ2/2651/1983 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Αρ. ΙΙ.

Στο άρθρο 2 (Π.Δ. 485/83) μεταβάλλονται τα γνωστά αριθμητικά όρια που προβλέπονταν από το Π. Δ. 104/79 και καθόριζαν τις συνέπειες από την ελλιπή φοίτηση. Ο προβλεπόμενος μέσος όρος βαθμού 15 έχει έννοια μετά τη στρογγυλοποίησή του προς τον πλησιέστερο ακέραιο?

Αρ. ΙΙΙ.

εδ. θ') Στη συνεδρία για το αποτέλεσμα λόγω της τακτικής ή όχι φοίτησης του μαθητή, στο τέλος του χρόνου, γίνεται ειδική (ξεχωριστή) πράξη για τους μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου γ' της §2 του Αρ.2 και στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της §3 του ιδίου άρθρου (κατ' εξαίρεση ... κοσμιωτάτη)

Π.Δ 157/1986 (Φ.Ε.Κ 60 τ.Α/1986)

Άρθρο 1.

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 485/83 αντικαθίσταται ως εξής:

?Μαθητής γυμνασίου που η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή κατά Σεπτέμβριο εξέταση στα μαθήματα της Α΄ Ομάδας και σε γραπτή εξέταση στο σχέδιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών της Β΄ ομάδας. Στα υπόλοιπα μαθήματα της Β΄ Ομάδας δεν εξετάζεται, αλλά κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβε ο μαθητής στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στις περιπτώσεις που για τους παραπάνω μαθητές το προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο είναι απορριπτέο εξαιτίας και μόνο της υστέρησής τους σε μάθημα ή μαθήματα της Β΄ Ομάδας (εκτός του μαθήματος των Καλλιτεχνικών) , οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σ? αυτά τα μαθήματα προφορικά?.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εξήντα τέσσερις (64) Απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Δικαιολόγηση Απουσιών

(Π.Δ.485/1983 ΦΕΚ 184 άρθρο 3)

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο

κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των

μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει τον Δ/ντή του Σχολείου, ότι ο μαθητής

συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες,

είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία

στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από 1 έως 5 κάθε μήνα που προηγήθηκε και από

15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15/θήμερο του ίδιου μήνα. Με την παραπάνω επιστολή ο

κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του

μαθητή.

2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα

κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση

του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή. Η

επιστολή της παρ.1 αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του

ή όχι στο Σχολείου και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σημείωμα.

3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο

περισσότερο από δύο μέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το

βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο,

βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή

οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της

ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις

αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό

υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση

και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο

(2) ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και

ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά

δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο

κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών (10) αθροιστικά

για όλο το έτος.

4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης

παραγράφου δε δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή

στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

5. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:

α) `Οταν πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Δ/ντή του Σχολείου σε ώρες του

ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για

την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος

λειτουργίας του Σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να

δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς

λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές

και άλλες κάθε Σχολείου.

β) `Οταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή

του Γραφείου Μέσης εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

6. Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό

της φοίτησης κάθε μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού του Π.Δ/τος.

Γι` αυτές τις απουσίες συντάσσεται αμέσως μετά την λήξη κάθε τριμήνου (για τα Γενικά

Λύκεια και τα Γυμνάσια και κάθε διμήνου για τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια)

ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.

7. `Οπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η

μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμο εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο,

προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας

τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών

τους. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν

προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους.