Ο κανονισμός του σχολείου

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Σκοπός του σχολείου μας είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας δημόσια και δωρεάν παιδεία που θα συμβάλει στην ολόπλευρη, ισορροπημένη και αρμονική ανάπτυξη των γνωστικών και ψυχοσωματικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών.

Στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι/ες οι μαθητές/τριες, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, θα έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να αναπτύξουν το δημιουργικό δυναμικό τους.

 

Εισαγωγή

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, N.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή καισχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.

 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών τουΔιοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου. Επιπλέον, έχει εγκριθεί από την αρμόδια Σύμβουλο που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου μας, καθώς και από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας (άρθρο 37,Ν.4692/2020). Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτικήμορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/ριες του Σχολείου. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμοσυμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις - κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Α) Προσέλευση- Αποχώρηση μαθητών

1) Η πρώτη ώρα αρχίζει στις 8.15 π.μ..Μαθητής που προσέρχεται στο Σχολείο μετά την είσοδο των μαθητών και του καθηγητή στην τάξη παραλαμβάνει από το Γραφείο Διδασκόντων υπογεγραμμένο σημείωμα εισόδου και παραμένει εκεί μέχρι την έναρξη της δεύτερης ώρας, οπότε και προσέρχεται στην τάξη, προσκομίζοντας το σημείωμα στον διδάσκοντα.

2) Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας πριν από την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας. Μαθητής που καθυστερεί αδικαιολόγητα δεν γίνεται δεκτός/ή στην τάξη και οφείλει να παρουσιαστεί στο Γραφείο Διδασκόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ.συνεργασία με καθηγητή που αποδεικνύεται με ανάλογο δικαιολογητικό σημείωμα), ο μαθητής γίνεται δεκτός στην τάξη.

3) Έξοδος μαθητή από τον σχολικό χώρο χωρίς άδεια αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Εάν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα (π.χ. υγείας), το παιδί φεύγει από το Σχολείο μόνο με τη συνοδεία του κηδεμόνα, ή εξουσιοδοτημένου από τον κηδεμόνα προσώπου, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με το Διευθυντή και έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια.

4) Η έξοδος μαθητή από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο. Ειδικά για σχολικές δραστηριότητες, η απουσία των μαθητών από την τάξη επιτρέπεται στην περίπτωση που υπάρχει δικαιολογητικό σημείωμα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπογεγραμμένο από τον διευθυντή, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής που έχει το σχετικό σημείωμα θα πάρει άδεια από τον εκάστοτε διδάσκοντα, πριν από την έναρξη του μαθήματός του.

5) Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το Σχολείο για την απουσία του παιδιού τους και τον λόγο που την προκάλεσε την ημέρα της απουσίας του. Θα πρέπει, επίσης, να ελέγχουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο τακτικά, ώστε να ενημερώνονται για e-mails του σχολείου που αφορούν τις απουσίες των μαθητών και αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το πληροφοριακό σύστημα Myschool από τους αρμόδιους καθηγητές. Τέλος οφείλουν να προσέρχονται άμεσα στο Σχολείο, αν αυτό τους ζητηθεί.

6) Για λόγους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών θα γίνεται αυτοπροσώπως (και όχι τηλεφωνικώς) τις ημέρες και ώρες που ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας (http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/).

 

Β) Γενικότερη συμπεριφορά

1) Το πολιτισμένο κλίμα στο σχολικό χώρο θεωρείται δεδομένο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Κάθε μαθητής οφείλει:

α) Να σέβεται το χώρο του σχολείου. Η διαφύλαξη καθαριότητας στους χώρους του σχολείου και η αισθητική τους αναβάθμιση δημιουργεί ευχάριστο κλίμα, υψηλό επίπεδο πολιτισμού και συνθήκες μεγιστοποίησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

β) Να φέρεται με σεβασμό και ευγένεια στους καθηγητές, στο προσωπικό του σχολείου και στους συμμαθητές του.

γ) Να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων.

2) Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών μέσων στους χώρους του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών σε αυτό. Οποιαδήποτε ανάγκη των παιδιών για επικοινωνία με την οικογένειά τους καλύπτεται από το Σχολείο. Επίσης, απαγορεύεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση, η ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο, συσκευή εγγραφής) χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης σε όλους τους χώρους του σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

3) Το διάλειμμα είναι χρόνος μικρής ξεκούρασης. Παιχνίδια με μπάλες εγκυμονούν κινδύνους, γίνονται μόνο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, με επίβλεψη και ευθύνη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Για τους ίδιους λόγους δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο χώρο του σχολείου μπάλες από το σπίτι τους.

4) Η εμφάνιση - αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Ωστόσο, η άσκηση αυτού του δικαιώματος περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα και η «αντικειμενική» ευπρέπεια. Καλό είναι, επίσης, οι μαθητές να αποφεύγουν να φέρνουν στο σχολείο ακριβά κοσμήματα,ρολόγια, στυλό και άλλα είδη αξίας, καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειας, το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.

5) Κατά τις εκπαιδευτικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές εξόδους, είναι απαραίτητο για τα παιδιά να συνειδητοποιούν ότι εκπροσωπούν το σχολείο και τις οικογένειές τους με τη συμπεριφορά τους. Προκειμένου να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλειά τους όσο και την ομαλή διεξαγωγή των εκδρομών, απαιτείται η ακριβής τήρηση των οδηγιών που δίνουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με θέματα όπως το χρονοδιάγραμμα (ώρες αναχώρησης και επιστροφής), η διάρκεια του ελεύθερου χρόνου και άλλες σχετικές οδηγίες. Επίσης, προτρέπουμε τους μαθητές να συνεργάζονται μεταξύ τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδρομών.

6) Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, από τους κανόνες του σχολείου, από τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή και από τον οφειλόμενο σεβασμό στους συμμαθητές τους θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την παιδαγωγική αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς, όμως, να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

7) Η διαδικτυακή τάξη πρέπει να λειτουργεί με τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν και για το διά ζώσης μάθημα. Ο διαδικτυακός χαρακτήρας του μαθήματος δεν αλλοιώνει τον προσωπικό χαρακτήρα του ούτε αίρει με οποιονδήποτε τρόπο τους κανόνες που αφορούν στην παρουσία και παρέμβαση τρίτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στις διαδικτυακές τάξεις εισέρχονται, παρακολουθούν και συμμετέχουν στη διδακτική πράξη οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι μαθητές με το ονοματεπώνυμό τους και φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτικήάσκησή τους (οι τελευταίοι μόνο κατόπιν χορήγησης γραπτής άδειας από τη Διεύθυνση του σχολείου) Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι το σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην αίσθηση ευθύνης των παιδιών, αλλά και στην εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς.

Σεπτέμβριος 2023