Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2024-2025 (29/3-17/4, 23:59)

Σε συνέχεια της έκδοσης της υπό στοιχεία 25451/Δ6/14.3.2024 "Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία" (Β́' 1671) Υπουργικής Απόφασης με την οποία ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την εισαγωγή μαθητών για το σχολικό έτος 2024-2025 (λήψη αρχείου εδώ) και της υπό στοιχεία 46/ΔΕΠΠΣ/22.3.2024 “Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025” (ΑΔΑ: ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) (λήψη αρχείου εδώ) το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει ότι:

Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 αφορά στην εισαγωγική τάξη κάθε βαθμίδας, δηλαδή το προνήπιο, την Α ́ Δημοτικού, την Α ́ Γυμνασίου και την Α ́ Γενικού Λυκείου. Στα Πρότυπα Γυμνάσια η εισαγωγή γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που θα διεξαχθεί το Σάββατο 18.5.2024.

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στη δοκιμασία εισαγωγής, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση

από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι προσβάσιμες επίσης όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια, οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή σε δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια. Επίσης δικαιούνται να καταθέσουν παράλληλα αίτηση και για εισαγωγή σε ένα (1) Πειραματικό Γυμνάσιο ή και ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. Στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνεται η σειρά προτίμησης για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια.

Για την Α' Γυμνασίου οι διαθέσιμες θέσεις εισαγωγής μαθητών/τριών στο ΠΓ Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2024-2025 είναι 52.

Η εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών εννοιών. Ειδικότερα: α) στην ελληνική γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, β) στα μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στην αποστήθιση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα (150) λεπτών.

Τα θέματα των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων, τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, ιδίως κείμενα και ασκήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως εκατό (100) μόρια. Ως άριστα λογίζονται τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα (1) από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων ή και όμορων σχολείων, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας καθώς και η κατανομή των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

Κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας στην περίπτωση μη έκδοσης ταυτότητας και την εκτυπωμένη βεβαίωση υποβολής της αίτησής τους.

Πληροφορίες για το Δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά περιφέρεια, τα νέα σχολεία που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2024-2025, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις υπάρχουν επίσης και στον ιστότοπο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

https://depps.minedu.gov.gr

Τι χρειάζεται για την υποβολή της αίτησης εδώ.

Γενικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία είναι διαθέσιμες εδώ.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη διαδικασία υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμες εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες χειρισμού για την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων εισαγωγής είναι διαθέσιμες με τη μορφή βίντεο εδώ.