Ενημέρωση για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση η οποία ρυθμίζει τα θέματα εισαγωγής μαθητών/μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία (ΥΑ 73226/Δ6, ΦΕΚ 2261, τ. Β', 12-06-2020, διαθέσιμη εδώ) η εισαγωγή μαθητών/τριών για την κάλυψη των κενών θέσεων στις Β' και Γ' τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021.

Πιο αναλυτικά:

Α1β. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Β' και Γ' τάξη των Προτύπων Γυμνασίων

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών για την κάλυψη των κενών θέσεων στις Β' και Γ' τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Γυμνασίου. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων.

2. Οι κενές θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021. Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

3. Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, για τις περιπτώσεις των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ες είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή
κηδεμόνων.

4. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2021.

5. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης εδώ.