Εξετάσεις Εισαγωγής 2023-2024: Πίνακας εισακτέων στην Α' Τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων

Ο πίνακας των 52 εισακτέων στην Α' Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2023-2024, όπως προέκυψε μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 είναι διαθέσιμος εδώ (οι βαθμολογίες εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά).

Όσοι δεν επιθυμούν την εγγραφή τους στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν, για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτύπων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) (εδώ) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ (ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Α) Είμαι γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας: ............................................... με εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου ................................... στην εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, ο/η οποίος/α κρίθηκε ως εισακτέος/α για τη φοίτηση στην εισαγωγική τάξη του .................................................................. (όνομα σχολείου) για το σχολικό έτος 2023-24, έπειτα από τις εξετάσεις που έλαβαν χώρα την 29η Απριλίου 2023.

Β) ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ το παιδί μου να εγγραφεί στο ανωτέρω σχολείο που εισάγεται σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Γνωρίζω ότι αποδεσμεύω την θέση του, η οποία θα πληρωθεί από άλλον υποψήφιο.